Anonimowy test psychologiczny

Badanie pamięci z wykorzystaniem Zdalnej Oceny Pamięci w anonimowej rozmowie z psychologiem.

Umów się na anonimową rozmowę z psychologiem!

Dla kogo?

Badanie przeznaczone jest dla osób powyżej 55 lat, które odczuwają dyskomfort związany z trudnościami w zapamiętaniu oraz przypominaniu powszechnie znanych nazw lub zwyczajowo używanych słów. Dodatkowo towarzyszą temu subiektywne odczucia słabnącej zdolności przyswajania nowości oraz równoczesnego zarządzania wieloma zagadnieniami, które negatywnie rzutują na aktywność zawodową oraz czynności życia codziennego. Słabnąca sprawność poznawcza może być oznaką zarówno zmęczenia jak i rozwijającej się choroby - pierwsze oznaki są podobne. Możliwość dyskretnego poznania przyczyn obserwowanych zmian daje szansę na odpowiednio wczesne włączenie leczenia, które ze względu na barierę mentalną mogłoby być nawet zaniechane.

55+

Na czym to polega?

Badanie polega na telefonicznej, umówionej wcześniej rozmowie z psychologiem, w czasie której wykonywana jest Zdalna Ocena Pamięci weryfikująca pamięć i inne funkcje poznawcze. Zamiast telefonu można wykorzystać także komunikator internetowy Skype. W obu przypadkach osoba badana odpowiada ustnie na 18 kolejno zadawanych pytań. Badanie jest anonimowe i zostaje zakończone podaniem wyniku wraz z krótką interpretacją. Test trwa maksymalnie 30 minut i po tym czasie rozmowa zostaje zakończona.

Zaplanuj dogodny termin i zadbaj o komfortowe warunki, w których będziesz chciał przeprowadzić anonimowe badanie.

W umówionym terminie wykonaj połączenie telefoniczne lub połącz się używając komunikatora i dla autoryzacji podaj ponownie swój kod. Odpowiedz na zestaw pytań zadanych przez psychologa. Czas rozmowy to ok. 30 minut.

Wysłuchaj podsumowania badania oraz komentarz psychologa bezpośrednio po zrealizowanym badaniu - jego wynik nie jest w żaden sposób rejestrowany i przechowywany.

Podstawy naukowe badania

Zdalna Ocena Pamięci stanowi dostosowaną do polskich warunków rekonstrukcję testu TICS (Telephone Interview for Cognitive Status®). Jest stosowana do przesiewowej diagnostyki funkcji poznawczych. Z jej pomocą możliwa jest ocena: pamięci krótkotrwałej, uwagi, funkcji językowych, pamięci deklaratywnej i myślenia abstrakcyjnego. Prezentowana wersja nie wymaga podawania swoich personaliów i bazuje na wcześniejszej odmianie zweryfikowanej przez zespół Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

Piśmiennictwo:

  1. Derejczyk J., Stępień-Wyrobiec O., Hanusiak A., Bednorz A., Karasek E., Hornowska-Suchoń K., Szymszal J., Pogonowska A. (2014). The Application of Adapted TICS (Telephone Interview for Cognitive Status) for Diagnostics of Cognitive Function Disturbances in Elderly Patients. A Pilot Study. Springer International Publishing, Information Technologies in Biomedicine, Volume 4. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 284., s.15-123.
  2. Knopmann D, Roberts R.O, Geda Y.E., Pankratz V.S, Christianson T. J.H, Petersen R.C., Rocca W.A. Validation of the Telephone Interview for Cognitive Status-modified in Subjects with Normal Cognition, Mild Cognitive Impairment, or Dementia. Neuroepidemiology. 2010, 34, 34-42.
  3. Rapp S.P, Legault C, Espeland M, Resnick M, Hogan P.E, Coker L.H, Dailey M, Shumaker S.A, Validation of a Cognitive Assessment Battery Administered over the Telephone, Journal Compilation. The American Geriatrics Society. 2012, 60:1616–1623.
  4. Baker A.T., , Byles J.E., Loxton D.J., McLaughlin D., Graves A., Dobson A.: Utility and Acceptability of the Modified Telephone Interview for Cognitive Status in a Longitudinal Study of Australian Women Aged 85 to 90 JoAGS. 15. 2013. 1217–1220.

Jak interpretować wynik?

Zdalna Ocena Pamięci stanowi dostosowaną do polskich warunków rekonstrukcję anglojęzycznego testu TICS. Jest wystandaryzowanym narzędziem diagnostycznym, dla którego istnieje zakres interpretacyjny w zależności od uzyskanego wyniku punktowego. Każde spośród 18 pytań jest punktowane, a uzyskany wynik pozwala na zdefiniowanie oceny badanych funkcji poznawczych bezpośrednio po wykonaniu badania, przy czym badanie ma właściwości przede wszystkim przesiewowe. Warunki wykonania badania nie mają istotnego wpływu na wynik badania, ponieważ jest ono oryginalnie zaprojektowane do wykonania metodą telefoniczną. W przypadku wyniku wskazującego na występowanie zaburzeń funkcji poznawczych psycholog wykonujący badanie ukierunkuje dalszy ciąg diagnostyki.

Wymagania

Badanie jest odpłatne. Aby z niego skorzystać, konieczne jest wykupienie kodu dostępu do rezerwacji terminów wykonania badania, a następnie umówienie terminu rozmowy. Kody dostępne będą od 1 marca 2018 r. w sieci sprzedaży Grupy EMC Szpitale (szczegółowa lista adresów dostępna zostanie udostępniona na tej stronie). Aby zrealizować badanie w umówionym terminie, należy wykonać połączenie pod wskazany numer telefonu lub użyć komunikatora internetowego do połączenia ze wskazanym użytkownikiem oraz autoryzować swoją rozmowę numerycznym kodem wykorzystanym wcześniej do rezerwacji terminu badania. Istnieje możliwość anulowania umówionej wizyty i umówienia innego dogodnego terminu badania. Dany kod może być wykorzystany wyłącznie jeden raz. Ważność kodu to sześć miesięcy (pół roku) od daty zakupu. W przypadku podania danych osobowych z inicjatywy badanego, anonimowość rozmowy uznaje się nadal za zachowaną. Badanie trwa do 30 minut i po upływie tego czasu rozmowa może zostać przerwana w przypadku nieuzasadnionego przedłużania rozmowy przez badanego, nawet jeżeli test nie został zrealizowany w całości. Zaleca się, aby badanie było realizowane w spokojnym, cichym otoczeniu, z bardzo dobrym zasięgiem sieci komórkowej, dającym możliwość pełnej koncentracji na rozmowie. Zaleca się również, aby w trakcie trwania testu nie wykonywać innych czynności, aby móc skupić się wyłącznie na badaniu.

Umów się na rozmowę

Wykonaj badanie

Wykonaj badanie korzystając z anonimowej, diagnostycznej rozmowy telefonicznej.

Anonimowy test psychologiczny

Badanie pamięci z wykorzystaniem Zdalnej Oceny Pamięci w anonimowej rozmowie z psychologiem.

Platforma testysenioralne.pl powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.